รายการผลิตภัณฑ์

เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้

รูปภาพ

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

เสน่ห์ของสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น

ในท้องถิ่นมีสินค้าอยู่มากมายที่คุณภาพสูงและได้รับคะแนนประเมินดีเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของแหล่งผลิต ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิตที่สั่งสมมายาวนานกับเงื่อนไขด้านธรรมชาติอย่างภูมิอากาศ ผืนดินและอื่นๆ, ประวัติศาสตร์, ขนบธรรมเนียม และจากบรรดาสินค้าเหล่านี้ เราจะแนะนำให้รู้จักเสน่ห์ของสินค้าที่ถูกลงทะเบียนในระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น พร้อมกับวิธีการผลิตและภาพบรรยากาศของท้องถิ่น

ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร

การยอมรับจากสังคมและคุณลักษณะเด่นอื่นๆ ที่มีรากฐานที่มั่นคงซึ่งหล่อหลอมเข้ากับพื้นที่ทำการผลิตนั้น "ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ก็ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นระบบที่ปกป้องคุ้มครองชื่ออันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น