สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไร

ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร

Japan Geographical indication

ในเขตพื้นที่นั้นมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงอยู่มากมาย ซึ่งก็เนื่องมาจากความมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ทำการผลิตที่เอื้ออำนวยเช่นกรรมวิธีการผลิตที่พิเศษสืบทอดกันมาชั่วลูกหลานและสภาพภูมิอากาศ, ภูมิประเทศ, ลักษณะดินและอื่นๆ ในบรรดาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ ทั้งคุณภาพ, การยอมรับจากสังคมและคุณลักษณะเด่นอื่นๆ ที่มีรากฐานที่มั่นคงซึ่งหล่อหลอมเข้ากับพื้นที่ทำการผลิตนั้น
"ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ก็ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นระบบที่ปกป้องคุ้มครองชื่ออันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบดังกล่าวนี้
ได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการคุ้มครองชื่อของสิ่งอันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้และประมงที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ (พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2014 และได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา กรุณาดูในรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication) คืออะไร

เป็นสิ่งที่สามารถระบุได้ว่าลักษณะพิเศษที่เป็นรากฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถเจาะจงแหล่งทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย ซึ่งเจาะจงจากชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร ป่าไม้และประมง, ผลิตภัณฑ์อาหารและอื่นๆ ซึ่งคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวนั้นมีความเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์นั้นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากการจดทะเบียนขึ้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น สามารถติดเครื่องหมายจดทะเบียน (เครื่องหมาย GI) ร่วมกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้

พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไร

"พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการคุ้มครองชื่อของสิ่งอันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้และประมงที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ" (พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
ที่สามารถระบุการเชื่อมโยงของลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เช่นเรื่องคุณภาพและอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ทำการผลิตของผลิตภัณฑ์จากการเกษตร
ป่าไม้และการประมงที่มีคุณลักษณะพิเศษและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้สืบทอดต่อกันมาในท้องถิ่นนั้นๆ
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนผลกำไรของผู้ทำอุตสาหกรรมการผลิตและปกป้องคุ้มครองความเชื่อถือของผู้บริโภค

ติดต่อสอบถาม

กองทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานกิจการอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายระบบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ตัวแทน : +81-3-3502-8111
(หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4284, 4283)
Dial-in service : +81-3-6744-2062,
+81-3-6738-6317
แฟกซ์ : +81-3-3502-5301

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น